Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovny mobilních regeneračních a rekondičních služeb

1.Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy mezi poskytovatelkou mobilních regeneračních a rekondičních služeb

Mgr. Vlastou Pekovou se sídlem Uherská 614, 190 17 Praha 9 – Vinoř
IČ: 71634827, není plátcem DPH
zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 19

Předmět podnikání: Masérské, rekondiční a regenerační služb
(dále jen "provozovatel")

a

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen "kupující" ), a uživatelem poskytovaných služeb
(dále jen "zákazník" ).

1.2. Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služeb služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3 Telefonickým nebo emailovým objednáním služby, nákupem dárkového poukazu přímo nebo přes zprostředkovatelskou organizaci, vyjadřuje kupující i zákazník svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2.Zdravotní indispozice zákazníka

2.1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě svých zdravotních jakýchkoliv potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

2.2. Provozovatel zejména nedoporučuje výkon služby, pokud zákazník trpí akutními záněty kloubů a svalů, kožními vyrážkami, plísněmi, velkými modřinami, nádory, vředy, otevřenými ranami, pokročilou osteoporózou, horečkami či zvýšenými teplotami, stavy zvýšené krvácivosti, bakteriální či virovou infekcí, pohlavními chorobami apod.

2.3. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí.

3.Objednávka termínu služeb

3.1. Zákazník provádí objednání termínu služby činěním závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit těmito způsoby:

  • a) telefonicky
  • b) osobně
  • c) elektronicky (viz. Ochrana osobních údajů čl. 8)

Objednatel provádí objednání služeb přes poptávkový formulář bez registrace. (viz. Ochrana osobních údajů čl. 8)

Při objednání služeb je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

3.2. Objednávka na webovém rozhraní

Veškerá prezentace služeb na webovém rozhraní je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb.

Webové rozhraní obsahuje informace o službách a to včetně uvedení doporučené ceny jednotlivých služeb. Poskytovatelka může udělit individuálně sjednané podmínky.

4.Termín služby a podmínky k poskytnutí masérských služeb

4.1. Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem, minimálně 3 hodiny, maximálně 1 měsíc. V případě volné kapacity je možné uskutečnit i objednávku narychlo

4.2. Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný, kapacitu a přípravu před službou

4.3. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu mobilní služba uskutečnit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané mobilní služby.

V případě, že provozovatel nezvedá telefon, je zřejmé, že pracuje a věnuje se jinému zákazníkovi. Jakmile bude moci zavolá zpět na zmeškaný hovor.

Nepoužívejte pro toto volání skrytá čísla. Můžete napsat i sms zprávu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

4.4. Marný příchod a neuskutečnění služby pro překážku ze strany zákazníka
Dostaví-li se provozovatel na místo sjednané závaznou objednávkou služby a zákazník neumožní uskutečnění objednané služby dle podmínek k poskytnutí služby, je to bráno za marný příchod a budou zákazníkovi účtovány položky dle platného Ceníku služeb

4.5. Podmínky k poskytnutí služby
Služby jsou poskytovány na základě telefonických i osobních objednávek v čase a v místě smluveném se zákazníkem. Tyto služby jsou poskytovány pouze v domácím, hotelovém prostředí, ve firemním prostředí v prostorách k tomuto účelu vyčleněných.

5.Odmítnutí a předčasné ukončení masáže

Masáž(služba) může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž (službu)v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž(službu) se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž(službu) v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže(služby)vyjadřuje nepřístojným způsobem, obtěžováním poskytovatele služby s náznaky sexuálního podtextu

6.Ceník služeb

6.1. Ceník služeb je k nahlédnutí na stránkách studia a je pravidelně aktualizován.

6.2 Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou ceny uváděny jako konečné.

6.3. Cenu služby hradí zákazník předem a to těmito způsoby:

  • v hotovosti (nepřijímáme zatím platební karty)
  • převodem na účet
  • dárkovým poukazem nebo voucherem smluvních partnerů

6.4. Vyžadujeme zaslání zálohy ve výši 25% z masáže při objednávce masáže delší než 3 hodiny, párové a 4 ruční masáže. V případě neomluvení se 48 hodin před započetím masáže tato záloha propadá a je použita (dle bodu 4.4)

6.5. Balíčky procedur jsou placeny předem, mají vyznačené datum konce platnosti služeb, které je možné prodloužit za poplatek.

6.6. Lhůta použitelnosti dárkového poukazu je vyznačena na voucheru. Lhůtu lze prodloužit pouze před skončením doby platnosti a za poplatek ve smluvní výši. Po skončení platnosti voucher nelze službu poskytnout ani voucher prodloužit.

7.Reklamace služeb

7.1. Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele, zejména ohledně naplnění použitých technik a dodržení smluveného času a délky služby..

7.2. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele nebo elektronicky na e-mail.

8.Ochrana osobních údajů

8.1.Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ”).

8.2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v níže uvedeném rozsahu.

8.3. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce

  • jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě a to
  • za účelem přípravy cenové nabídky a vyřízení vaší poptávky na službu (Budoucí plnění smlouvy)

8.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu požadovanou Zákonem o účetnictví a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem

8.5. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné

8.4. Soubory cookies

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

9.Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti

9.1. Vstupem do prostor provozovatele vyjadřuje zákazník (i návštěvník) souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny provozovatele nebo obsluhujícího maséra.

10.Závěrečná ustanovení

10.1. Zodpovědnost za důsledky
Prohlašuji, že nenesu jakoukoli zodpovědnost za důsledky a komplikace, které by mohly zamlčením významných skutečností o aktuálním zdravotním či psychickém stavu klienta přímo či nepřímo ohrozit bezpečnost a účinky provedené služby.

10.2. Pokud vztah obsahuje mezinárodní, zahraniční prvek, pak se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně platných právních předpisů.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.